Polityka Jakości i Utrzymania

Spółka Falkone jest dynamicznie rozwijającym się Przedsiębiorstwem, dążącym do osiągnięcia pozycji lidera na rynku usług utrzymania pojazdów szynowych oraz ich podsystemów.
W celu realizacji potrzeb naszych Klientów Zarząd wdraża do stosowania niniejszą Politykę Jakości i Utrzymania opartą na wymaganiach normy ISO 9001:2015 oraz ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011.

Naszym celem jest:

1.     Rozwój Spółki, ukierunkowanie na pozycję lidera,

2.  Stały rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością i Utrzymaniem,
3.  Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji pojazdów szynowych po wykonanych usługach utrzymaniowych,

4.     Budowanie długotrwałych relacji z Klientami i dostawcami.


Powyższe cele pragniemy realizować poprzez:

  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • Realizację usług utrzymania ukierunkowana na zapewnienie bezpieczeństwa pojazdów oraz użytkowników,
  • Bieżące analizowanie oraz spełnianie potrzeb i oczekiwań Klientów,
  • Monitorowaniu i spełnianiu wymagań prawnych oraz normatywnych,
  • Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Utrzymaniem,

  • Ciągłe podnoszenie jakości produkowanych wyrobów oraz oferowanych usług.

Polityka Jakości i Utrzymania została udostępniona stronom zainteresowanym oraz jest regularnie przeglądana i poddawana ocenie pod względem przydatności i aktualności, a jej realizacja jest stale nadzorowana przez Zarząd Spółki.

Falkone Sp. z o.o.

Polityka jakości